در اینفوگرافی ذیل برنامه‌های سرمایه‌ای منطقه ویژه برای صاحبان سرمایه و توسعه صنعت کشور نشان داده شده است