در اینفوگرافی ذیل برنامه و عملکرد تولید ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ گل‌گهر نشان داده شده است